Advocatie Magazine, april 2022

Interview met Saskia Reuling en Eva Schutte

ReulingSchutte

Zendelingen van mediation

Voor interview klik op onderstaande link:

Advocatie Magazine april 2022

|| ReulingSchutte 10 jaar ||

Zakelijke mediation, Procesbegeleiding, Vertrouwelijk onderzoek, Arbitrage en Bindend advies

ReulingSchutte is gespecialiseerd in zakelijke mediation en andere vormen van alternative dispute resolution (ADR) zoals procesbegeleiding, arbitrage en bindend advies. Daarnaast richt ReulingSchutte zich op het doen van vertrouwelijk onderzoek.

De mediators en arbiters van ReulingSchutte zijn, vanuit hun achtergrond in de advocatuur, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht, goed ingevoerd in de zakelijke en commerciële belangen van de deelnemers en bieden oplossingsgerichte begeleiding op hoog niveau.

Vanuit hun kennis van de dynamiek van het conflict houden onze mediators daarbij steeds oog voor de communicatie en de persoonlijke aspecten die ook bij zakelijke geschillen een rol spelen.

Wij voorzien in de vraag naar “wijze vrouwen en mannen” die autonomie van partijen respecteren en toch duidelijk en met gezag sturing kunnen geven, vanuit inhoudelijke expertise. Professionaliteit, onafhankelijkheid, kennis van zaken en betrokkenheid staan bij ons centraal.

Wij werken met cliënten met verschillende achtergronden en conflicten, in uiteenlopende branches.

Onze diensten

Zakelijke mediation – bemiddeling

Het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van hun zakelijke conflict via bemiddeling door een onafhankelijke professional op basis van wederzijdse belangen.

Procesbegeleiding

Begeleiding van complexe besluitvormingsprocessen door een onafhankelijke professional.

Arbitrage

Een vorm van conflictoplossing waarbij een derde als arbiter op grond van de wettelijke bepalingen voor arbitrage een voor partijen bindende beslissing geeft.

Bindend Advies

Een vorm van conflictoplossing waarbij partijen gezamenlijk een derde als bindend adviseur vragen om een voor hen bindende beslissing te nemen over een bepaald geschil(punt).

Onafhankelijk voorzitterschap

Het leiding geven aan een vergadering of andere bijeenkomst, waarin de deelnemers zelf tot een besluit of tot afspraken moeten komen.

Pre-mediation

Begeleiding van partijen in een samenwerking ter voorkoming van geschillen, bijvoorbeeld bij het maken van de samenwerkingsafspraken of in de aanloop naar besluitvorming.

Vertrouwelijk Onderzoek

Het in opdracht en met instemming van de betrokkenen verrichten van onderzoek naar de essentie van een conflict en het doen van aanbevelingen over de aanpak. Het doen van feitenonderzoek in geval van vermeende overschrijding van gedragsnormen (bijvoorbeeld seksuele intimidatie) en het verrichten van inventariserend onderzoek (bijvoorbeeld naar de bedrijfscultuur) behoort ook tot onze expertise. Wij treden ook regelmatig op als onafhankelijk onderzoeker bij klokkenluidersmeldingen.

Wat is zakelijke mediation?

Wij geloven dat vrijwel alle conflicten oplosbaar zijn

Bij samenwerking en ondernemerschap horen onlosmakelijk wrijving, gedoe en conflict. Doorgaans kunnen partijen problemen prima onderling oplossen. Als dit niet lukt en het conflict leidt tot stagnatie, energieverlies of een patstelling, dan is mediation een uitstekend middel om weer beweging in de kwestie te creëren.

Partijen hebben er belang bij dat hun inhoudelijke probleem wordt opgelost (de “bovenstroom”). In de praktijk staan negatieve emoties, aannames, wantrouwen, oud zeer vaak in de weg aan het vinden van een gezamenlijke oplossing (“de onderstroom”). Dit is te herkennen aan het feit dat partijen dan drukker zijn met het bestrijden en tegenwerken van elkaar, dan met het oplossen van hun gezamenlijke probleem en/of het onderhandelend overbruggen van de kloof die hen scheidt.

In mediation helpen wij de onderstroom te verkleinen en/of die van de bovenstroom te vergroten, waardoor er weer ruimte ontstaat en partijen tot een oplossing kunnen komen en in die ruimte helpen wij de deelnemers aan de mediation met hun onderhandelingen. Zakelijke mediation is eigenlijk een vorm van begeleid onderhandelen.

Basiskenmerken van mediation zijn: vrijwilligheid, commitment, vertrouwelijkheid en de onafhankelijke rol van de mediator.

Wat is onze aanpak?

Vanuit onze inhoudelijke kennis en ervaring wordt onze aanpak gekenmerkt door duidelijke sturing waar het moet en loslaten waar het kan. Met respect voor de autonomie van de deelnemers en gevoel voor wat er speelt. De focus is gericht op het zakelijke, met aandacht voor het persoonlijke.

Het mediationproces start met afzonderlijke en vertrouwelijke intakegesprekken met alle deelnemers. In die gesprekken horen wij wat er speelt en wordt informatie verschaft over de aard, mogelijkheden en spelregels van mediation. Ook wordt stilgestaan bij de vraag wie aan de mediationtafel aanschuift, en waar en hoe de mediation plaatsvindt. Doorgaans is dat op het kantoor van ReulingSchutte in Amsterdam. Ons ruime kantoor is volledig ingericht op zakelijke bijeenkomsten. De mediation kan ook op een andere neutrale locatie plaatsvinden. In uitzonderingsgevallen vinden bijeenkomsten online plaats – via videoconferencing. Uitgangspunt is dat alle deelnemers zich comfortabel voelen bij de setting.

De gezamenlijke mediationbijeenkomst start met de ondertekening van de mediationovereenkomst, waarin ook de vertrouwelijkheid van mediation is geregeld. Vervolgens analyseren wij met de deelnemers wat de kern van het conflict is en welke belangen er spelen. Daarna worden oplossingsrichtingen geïnventariseerd, begeleiden wij de onderhandelingen, waarbij wij weten hoe impasses te doorbreken en voortgang te boeken, en leiden wij partijen – eventueel in samenwerking met hun adviseurs – naar het maken van concrete afspraken. Indien de onderhandelingen leiden tot afspraken bewaken wij de vastlegging.

De mediators van ReulingSchutte zijn allemaal opgeleid in de zakelijke mediation en hebben veel ervaring. Zij hebben verschillende aandachtsgebieden, die u kunt vinden bij hun profielen. In voorkomende gevallen (bijv. als behoefte bestaat aan een specifieke expertise en onze mediators niet op korte termijn beschikbaar zijn) werken wij met een selecte groep van externe mediators, die wij goed kennen en vertrouwen.

Nieuws